Hộ kinh doanh ở Long Biên được tạm ngừng bao lâu

0
663

Thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020, luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo đó quy định thời gian tạm ngừng việc kinh doanh của các hộ kinh doanh ở Long Biên, Hà Nội như sau:

Trước hết cần phải hiểu Tạm ngừng kinh doanh là gì? Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Việc tạm ngừng kinh doanh được chia ra các mốc thời gian sau:

Thứ nhất: Dưới 30 ngày liên tục (01 tháng) thì Hộ kinh doanh không phải tuân thủ quy định về thông báo và việc tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh đều do Hộ kinh doanh chủ động thực hiện.

Thứ hai: Từ 30 ngày (01 tháng) đến 365 ngày (12 tháng hay còn gọi là 1 năm) thì Hộ kinh doanh phải thực hiện thông báo theo quy định nêu trên và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 91 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba: thời gian tạm ngừng tối đa của mỗi lần là bao nhiêu ngày? Luật quy định thời gian tạm ngừng tối đa của mỗi ngày là không quá 01 năm (theo mục 2 nêu trên) và được quy định cụ thể tại Khoản 1. Điều 66, nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thứ tư: Được tạm ngừng kinh doanh bao nhiêu lần? Luật không quy đính số lần tạm ngừng kinh doanh mà chỉ quy định thời gian cho mỗi lần tạm ngừng kinh doanh.

Nhìn lại quy định tạm ngừng kinh doanh của pháp luật trước đây (luật cũ) là Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì có quy định về số lần tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm. (Khoản 2, Điều 57, Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Như vậy, đối với Quy định của pháp luật hiện hành sẽ không có hạn chế về thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh trong đó có Hộ kinh doanh ở Long Biên, Hà Nội.

Quý khách có thể liên hệ Công ty Luật Doanh Gia thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để được tư vấn về thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành cũng như các vấn đề pháp lý về Hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 090.474.9996 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com