Chia đất nông nghiệp, đất ở và quyền sử dụng đất khi ly hôn

0
961

Đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm hay đất ở, đất khác của vợ chồng khi ly hôn nếu là tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo quy địn việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

Thứ nhất Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản:

Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên;

Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình đó chính là quy định về Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn của vợ chồng.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

Thứ hai: Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình:

Khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định sau:

Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên;

Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình đó chính là quy định về Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn của vợ chồng.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

Thứ ba: Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở:

Việc chia đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng và đất ở (đất làm nhà ở hay có nhà ở trên đất) thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình đó chính là Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

Thứ tư: Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai. Đó là điều kiện để chia và phân chia thửa đất và các quy định khác của Luật Đất đai.

Thứ năm: Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định sau:

– Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com