Hành vi thứ nhất định tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự

0
599

Hành vi định tội rửa tiền thứ nhất được quy định trong Nghị Quyết hướng dẫn tội rửa tiền tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 03 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về tội  rửa tiền  thì:

Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

– Mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

– Góp vốn, huy động vốn vào doanh nghiệp bằng tiền, tài sản dưới mọi hình thức;

– Rút tiền với bất kỳ hình thức nào và bằng các công cụ khác nhau như: séc, hối phiếu, các phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Cầm cố, thế chấp tài sản;

– Cho vay, cho thuê tài chính;

– Chuyển tiền hoặc chuyển giá trị;

– Giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác;

– Tham gia phát hành chứng khoán;

Bảo lãnh và cam kết về tài chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ và chứng khoán có thể chuyển nhượng;

– Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và tập thể;

– Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;

– Quản lý hoặc cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác;

– Các hành vi khác trong giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com