Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu

0
2319

Trong hoạt động đấu thầu thường phát sinh các sai phạm, các sai phạm trong đấu thầu do các nhà thầu, đơn vị tổ chức đấu thầu hay mắc phải chính là các hành vi vi phạm trong đấu thầu, hay còn gọi là các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu.

Luật Đấu thầu quy định các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu, khi vi phạm các hành vi này chính là những vi phạm về đấu thầu, như sau:

(Hình ảnh miêu tả gian lận trong đấu thầu)

Hành vi nghiêm cấm thứ 1: Là hành vi đưa hối lộ, hành vi nhận hối lộ và hành vi môi giới hối hộ, theo đó nước nào mà nhận các khoản tiền, lợi ích vật chất cũng như người nào đưa các khoản tiền, lợi ích vật chất hay người môi giới cho việc đưa và nhận này để can thiệp trái phép hoặc tạo các lợi ích về vật chất và tinh thần trong đấu thầu.

Hành vi nghiêm cấm thứ 2: Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp bất hợp pháp hay can thiệp trái quy định của pháp luật vào hoạt động đấu thầu

Hành vi nghiêm cấm thứ 3: Là hành vi thông thầu, thông thầu là thỏa thuận về việc rút khỏi dự thầu để cho một bên hoặc nhiều bên còn lại thắng thầu. Hành vi thông thầu cũng được hiểu là thỏa thuận rút đơn dự thầu đã được nộp trước đó để cho bên còn lại thắng thầu, một số hành vi khác cũng được hiểu là thông thầu như thỏa thuận để một bên hoặc các bên khác chuẩn bị hồ sơ dự thầu tham gia thắng thầu. Hành vi thông thầu còn là sự thỏa thuận của các bên về việc từ chối cung cấp hàng hóa, hoặc có hành vi gây khó khăn khác cho các bên khác tham gia thỏa thuận điều này nhằm mục đích cho các bên tham gia thỏa thuận trúng thầu.

Xem thêm: Điều 22 Tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Hành vi nghiêm cấm thư 4 là: Hành vi gian lận trong đấu thầu theo đó các bên trình bày sai sự thật, cố ý làm sai lệch thông tin, hồ sơ của một bên nào đó nhằm thu lợi tài chính hoặc lợi ích khác hoặc trốn tránh nghĩa vụ nào đó. Đối với những cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Hành vi nghiêm cấm thứ 5 là: Hành vi cản trở hoạt động đấu thầu như: Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; hay vi cản trở đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Hành vi nghiêm cấm thứ 6 là: Hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu như:Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư;Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em một đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu và các hành vi khác

(Hình ảnh minh họa trong đấu thầu)

Chi tiết: Bảo đảm canh tranh, minh bạch trong đấu thầu

Hành vi nghiêm cấm thứ 7 là: Hành vi tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như:

– Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

– Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

– Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Vi phạm thường gặp trong đấu thầu

Hành vi nghiêm cấm thứ 8 là: Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

– Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

– Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Xem thêm: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đấu thầu

(Xử lý tội phạm về đấu thầu)

Hành vi nghiêm cấm thứ 9 là: Hành vi tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. Đây được xác định là một trong những hành vi cấu thành tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể:

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

  • Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật “hoặc xử phạt vi phạm hành chính” về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

b) Thông thầu;

c) Gian lận trong đấu thầu;

d) Cản trở hoạt động đấu thầu;

g) Chuyển nhượng thầu trái phép.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com