Doanh nghiệp dễ thở hơn khi thay đổi luật

0
1105

Theo Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ dễ thở hơn bởi một số thủ tục đầu tư đăng ký kinh doanh có thể sẽ được bãi bỏ

Các thủ tục dự định bãi bỏ có thể là:

– Thủ tục đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng (bãi bỏ khoản 2 và khoản 5 Điều 44);

– Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (bãi bỏ Điều 12);

– Thủ tục gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới (bãi bỏ khoản 1 Điều 34, khoản 4 Điều 46);

– Yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh (bãi bỏ khoản 2 Điều 65, điểm b khoản 3 Điều 81);

– Yêu cầu việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu (bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 139).

Với dự thảo bổ sung mới thì khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước cũng sẽ được cụ thể hóa hơn giúp việc xác định Doanh nghiệp nhà nước chính xác hơn

Theo đó,“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Đồng thời, Dự thảo Luật cũng thay thế thuật ngữ “doanh nghiệp nhà nước” bằng “doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” quy định tại các Điều 88, 89 Chương IV Luật Doanh nghiệp.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com