Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

0
860

Khi tạm ngừng kinh doanh thì các Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh hay các cửa hàng, nhà hàng… phải thực hiện làm thủ tục nộp hồ sơ để được tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên khi thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh phải lập hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm các loại giấy tờ tài liệu sau:

Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về tạm ngừng kinh doanh, nếu chủ sở hữu là cá nhân thì quyết định của cá nhân và nếu chủ sở hữu là Tổ chức thì quyết định của Tổ chức về tạm ngừng kinh doanh. Trong quyết định tạm ngừng kinh doanh phải nêu rõ lý do tạm ngừng kinh doanh, thời gian tạm ngừng kinh doanh, thời gian kinh doanh trở lại, cam kết thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm, các hợp đồng giao dịch…

Ngoài quyết định tạm ngừng kinh doanh, Công ty còn phải làm Thông báo gửi đến Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà Công ty đăng ký trụ sở chính.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên:

Hội đồng thành viên Công ty TNHH phải thực hiện việc triệu tập và tiến hành cuộc họp của Hội đồng thành viên để bàn về việc tạm ngừng kinh doanh, cuộc họp phải có biên bản của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh, nêu rõ lý do tại sao tạm ngừng kinh doanh, xem xét các nghĩa vụ tài chính về thuế đối với nhà nước, trong đó có các khoản thuế theo Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt… ngoài ra còn phải xem công ty còn có nợ các nghĩa vụ nào không? kể cả đối với Nhà nước hay đối với tất cả các cá nhân, tổ chức khác kể cả người lao động.

Xem thêm: Mẫu hồ sơ tạm dừng hoạt động của Công ty

Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được thông qua bằng Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Nghị quyết này phải thông qua các thủ tục có hiệu lực của Nghị quyết.

Sau khi đã có Biên bản họp Hội đồng thành viên, Nghị quyết của Hội đồng thành viên thì Công ty phải lập Thông báo về tạm ngừng kinh doanh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty có trụ sở chính và kèm theo các văn bản nêu trên để đăng ký việc tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của Công ty Cổ phần

Thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thuộc Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị phải tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để xem xét việc tạm ngừng kinh doanh.

Cũng như việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH thì Hội đồng quản trị phải họp và thông qua việc tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh, thời gian tạm ngừng kinh doanh; các cam kết trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Hội đồng quản trị phải ra Quyết định hoặc Nghị quyết phê duyệt việc tạm ngừng kinh doanh sau đó giao cho người đại diện theo pháp luật có thể là Giám đốc, Tổng giám đốc thực hiện Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đăng ký trụ sở chính để đăng ký việc tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh là gì?

Thông báo tạm ngừng kinh doanh là thành phần quan trọng trong hồ sơ khi nộp để đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Việc thông báo phải được lập theo đúng mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Thông báo phải có tên, địa chỉ, mã số Doanh nghiệp gửi đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh ghi rõ: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đến hết ngày…. tháng…. năm…… Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Mẫu thông báo được thực hiện theo Biểu mẫu số II-19 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Nộp hồ sơ tạm ngừng đăng ký kinh doanh ở đâu?

Sau khi hoàn thành hồ sơ thì Công ty phải lập thông báo nêu trên và kèm theo hồ sơ của từng loại Công ty và Nộp về Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi Công ty có trụ sở chính.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với Hộ kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh thì Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với Hộ kinh doanh như sau (Điều 91) như sau:

“Điều 91. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
  2. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh”.

Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh 

Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, đối với hộ kinh doanh mà chỉ có một mình không có thành viên khác thì sẽ không phải lập thêm Biên bản về việc tạm ngừng kinh doanh. Nếu không trực tiếp đi làm thì có thể ủy quyền cho luật sư làm dịch vụ về thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Mẫu Thông báo của Hộ kinh doanh được thực hiện theo Phục lục số III-4 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT cụ thể gồm các nội dung: Tên hộ kinh doanh, Số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, thời gian tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh phải ký vào thông báo và cam kết về tính hợp pháp, tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com