Hợp đồng vay tiền BLDS 2005

0
2742

Hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân sự năm 2005 là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng vay tiền là phải có sự trao trả tiền vay cho nhau, chính vì vậy mà điều 472 Bộ luật Dân sự quy định: Bên vay tiền trở thành chủ sở hữu của tiền vay kể từ thời điểm nhận tiền vay, nếu không có căn cứ chứng minh là đã nhận tiền vay thì coi như chưa thực hiện xong hợp đồng vay tiền.

Bên cho vay tiền có nghĩa vụ gì? theo Điều 473 Bộ luật dân sự sự thì bên cho vay tiền có các nghĩa vụ sau:

Giao tiền vay cho bên vay đầy đủ vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận;

– Không được yêu cầu bên vay trả tiền trước thời hạn, trừ trường sau:

+ Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.  Như vậy, là hợp đồng phải xác định kỳ hạn trả rõ ràng và không có lãi, và bên cho vay chỉ được đòi nếu bên đi vay đồng ý.

+ Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác.

Bên đi vay tiền có nghĩa vụ gì:

– Bên đi vay phải trả đủ tiền khi đến hạn.

– Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

– Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com