Đơn kiện tranh chấp Hòa giải tại Tòa án năm 2021

0
1517

Đơn kiện tranh chấp của các bên khi gửi tới Tòa án sẽ được hòa giải theo thủ tục mới của Luật Hòa giải, đối thoại năm 2021, Tòa án nhân dân tối cao đã có quy định về việc nhận đơn khởi kiện theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-TATC ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao thì việc tiếp nhận đơn khởi kiện kể từ ngày 01/01/2021 được thực hiện theo Thông tư này và cụ thể như sau:

Thông tư này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên theo quy định tại Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Tại Điều 2 của Thông tư quy định về thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc. Khi nhận được đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; đơn khởi kiện vụ án hành chính kèm theo tài liệu, chứng cứ theo quy định tại Điều 190 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 119 của Luật Tố tụng hành chính, Tòa án ghi vào sổ nhận đơn, xác nhận việc nhận đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 1 Điều 121 của Luật Tố tụng hành chính.

Tại Điều 3 của Thông tư quy định về việc lựa chọn hòa giải, đối thoại, lựa chọ Hòa giải viên của người khởi kiện, người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Tòa án thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện, người yêu cầu biết về quyền được lựa chọn hòa giải, đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Thông báo của Tòa án phải kèm theo danh sách Hòa giải viên tại Tòa án đó.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nên trên, Tòa án sẽ phân công Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại cũng như quy định việc chỉ định Hòa giải viên theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án.

Sau khi giải quyết xong quy trình của việc Hòa giải, đối thoại thì vụ việc có thể được chueyern sang hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 6 của Thông tư, cụ thể:Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chỉ định Hòa giải viên theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại thông báo bằng văn bản cho Hòa giải viên, người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc chuyển vụ việc sang hòa giải, đối thoại và gửi kèm theo quyết định chỉ định Hòa giải viên.

Ngoài ra người bị kiện hay còn gòn là bị đơn cũng có quyền lựa chọ hòa giải, đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên theo quy định tại Điều 7 của Thông tư và khoản 8, Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thời điểm bắt đầu quá trình tiến hành hòa giải, đối thoại được quy định tại Điều 8 như sau:

Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại kể từ thời điểm nhận được ý kiến đồng ý hòa giải, đối thoại của người bị kiện hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này mà người bị kiện không trả lời Tòa án.

Trường hợp người bị kiện đề nghị thay đổi Hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này, Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại kể từ thời điểm nhận được quyết định chỉ định Hòa giải viên.

Nếu việc hòa giải vẫn không giải quyết được vụ án thì đơn khởi kiện sẽ được chuyển sáng xử lý theo quy định của Luật Tố tụng Dân sự hoặc Tố tụng Hành chính. Trong quá trình xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Tòa án chuyển đơn để xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng khi vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

Đây cũng là các quy định mới nhằm triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã được Quốc hội thông qua, theo đó Chính phủ cũng ban hành Nghị định hướng dẫn và mới đây nhất là Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư hướng dẫn vấn đề này.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

Email: luatdoanhgia@gmail.com