Công ty có thể có từ 2 người đại diện theo pháp luật

0
608

Một Công ty có thể có từ hai người, thậm chí nhiều người là Người đại diện theo pháp luật, đây là quy định tương đối mở để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có quy định cụ thể về vấn đề này

Điều 12 Luật Doanh nghiệp có đề cập: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, Doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các Công ty dưới đây có thể có từ 2 người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật (Như vậy không hạn chế là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên do 1 người làm chủ sở hữu và 1 thành viên do 1 tổ chức làm chủ sở hữu.

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Đối với việc Công ty (Công ty TNHH và Công ty Cổ phần) mà có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên thì việc quy định về người đại diện như sau:

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty, doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba;

Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com