Vụ án dân sự được giải quyết trong bao lâu

0
1058

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thời hạn giải quyết vụ án dân sự, việc gia hạn thời hạn giải quyết vụ án dân sự cũng như việc tiếp tục thời hạn giải quyết vụ án sau khi đã được tạm đình chỉ giải quyết.

Các vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là các vụ án được quy định tại Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự gồm 14 nhóm các tranh chấp sau:

 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Khi có 14 nhóm các tranh chấp nêu trên thuộc thẩm quyền của Tòa án xử lý thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự thời hạn cho việc chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý vụ án.

Thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án có thể được gia hạn nếu vụ án đó có các tình tiết sau:

 1. Có tình chất phức tạp;
 2. Sự kiến bất khả khảng, trở ngại khách quan

Thẩm quyền gia hạn thuộc Chánh án Tòa án. Thời hạn đối với việc gia hạn nhưng không quá 02 tháng (60 ngày)

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com