Người quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2021

0
596

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021 có quy định về người quản lý doanh nghiệp nói chung và người quản lý Công ty nói riêng, theo đó người quản lý Công ty cũng là người quản lý doanh nghiệp.

Người quản lý Công ty hay doanh nghiệp được định nghĩa và quy định tại Khoản 24, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp như sau: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, ngoài các chức danh cố định như:

Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

Thành viên Hợp danh của Công ty Hợp danh;

Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH;

Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH;

Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH;

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần;

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần;

Giám đốc Công ty;

Tổng Giám đốc Công ty;

Ngoài ra nếu các chức danh khác được Điều lệ Công ty quy định là người quản lý thì cũng được xác định là người quản lý, ví dụ như: Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc các khối, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch… miễn sao phải ghi vào Điều lệ Công ty.

Từ quy định trên cho thấy, Cổ đông không đương nhiên trở thành người quản lý Công ty, còn thành viên góp vốn của Công ty TNHH sẽ đương nhiên là người quản lý Công ty.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com;