Vi phạm trả tiền thuê tài sản

0
1389

Vi phạm trả tiền thuê tài sản là trường hợp bên đi thuê vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê tài sản cho bên đi thuê. Theo quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự thì việc cho thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên về việc cho thuê, giao tài sản sử dụng trong một thời gian và bên đi thuê phải trả tiền thuê.

Tiền thuê tài sản được quy định tại Điều 473 Bộ luật Dân sự gọi là giá thuê: Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Trả tiền thuê tài sản là việc  Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (Điều 481 Bộ luật Dân sự).

Như vậy, nếu bên đi thuê không trả tiền thuê trong 3 kỳ hạn liên tiếp thì Bên cho thuê có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng, điều đó được hiểu phải là 3 kỳ liên tiếp, còn nếu 3 kỳ hoặc nhiều hơn 3 kỳ nhưng không phải liên tiếp thì bên cho thuê vẫn không được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bộ luật Dân sự mới cũng có những quy định về xác định giá thuê tài sản, theo đó giá thuê tài sản có thể xác định là giá thị trường tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com