Ủy quyền khi Giám đốc Công ty đi nước ngoài

0
1897

Giám đốc Công ty khi đi ra nước ngoài có phải ủy quyền hay không? Điều này còn phụ thuộc vào việc Giám đốc của Công ty có phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty hay không, đồng thời cũng phải xác định xem Công ty có mấy người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định tại Điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Khoản 2 thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Từ những quy định nêu trên và thực tiễn việc Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thường phải đi ra nước ngoài xử lý công việc, do đó Luật Doanh nghiệp tại Khoản 2, Điều 12 có quy định:

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định nêu trên (khoản 3 Điều 12) mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

– Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

– Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Do đó, nếu Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên mà là người đại diện theo pháp luật và chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật thì khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải thực hiện việc ủy quyền. Trường hợp Công ty có từ 2 người đại diện theo pháp luật hoặc Giám đốc hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không phải là người đại diện theo pháp luật thì không phải thực hiện việc ủy quyền theo quy định tại Điều này.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com