Ủy quyền của Giám đốc Công ty

0
551

Ủy quyền của Giám đốc Công ty là việc thực hiện các công việc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đó Giám đốc có thể ủy quyền cho các cán bộ, nhân viên của Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong kinh doanh.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Ủy quyền chính là việc thực hiện Công việc thông qua người đại điện.  Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Dân sự thì Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như: Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hay chủ sở hữu Công ty. Để thực hiện các công việc của mình Giám đốc, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc.

Người đại điện theo pháp luật của Doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi thực hiện Công việc của mình người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Ủy quyền thường xuyên là việc trong hoạt động của Doanh nghiệp, công ty thông qua các quy định nội bộ của công ty như: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ công ty, Nội quy Công ty và các văn bản khác trong đó quy định phạm vi, công việc, thẩm quyền quyết định và thời hạn thực hiện.

Ủy quyền theo vụ việc là ủy quyền theo từng vụ việc nhất định, thường tồn tại dưới dạng Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền và liên quan đến từng công việc cụ thể, có thể là ký kết hợp động, giao dịch một công việc nào đó hoặc tổ chức điều hành một sự kiện nào đó trong Công ty hoặc giải quyết công việc nào đó trong công ty.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn