Trách nhiệm của người đại diện Công ty

0
912

Công ty bắt buộc phải có người đại diện, theo luật Doanh nghiệp đó chính là người đại diện theo pháp luật của Công ty hay doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (được quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Doanh nghiệp).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc… Tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như sau:

Thứ nhất: Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Thứ hai: Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp;

Thứ ba: Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thứ tư: Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thư năm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp, công ty do vi phạm trách nhiệm quy định nêu trên.

Cụ thể hóa các trách nhiệm này chính là các phương diện hoạt động cụ thể của người đại diện pháp luật như:

Đại diện cho , công ty doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, doanh nghiệp;

Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Ngoài ra nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng Giám đốc thì phải có nghĩa vụ thực hiện các chức năng của mình đã được pháp luật quy định.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn Email: luatdoanhgia@gmail.com