Tin pháp luật số 7: Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018

0
1618

Hóa đơn điện tử bắt đầu sử dụng từ 01/11/2018 Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2011 thì Nghị định quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Nghị định này được áp dụng cho: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; Tổ chức khác; Hộ, cá nhân kinh doanh. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Dowload ND 119 nam 2018 ve Hoa don dien tu

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội