Thừa kế tài sản theo di chúc

0
1573

Thừa kế tài sản theo Di chúc là việc thừa kế được thực hiện theo ý chí của người để lại di sản, chước khi chết người để lại di sản có quyền lập di chúc để lại di sản, có quyền truất quyền thừa kế của người khác, cho người khác hưởng thừa kế di sản theo di chúc và các quy định khác của pháp luật về di chúc.

Để thừa kế tài sản theo di chúc thì ta phải hiểu di chúc là gì? Di chúc là ý trí cả nhân của một người nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy, di chúc là ý trí cá nhân do đó toàn quyền do người lập di chúc quyết định, hơn nữa đối tượng là chuyển tài sản chứ không phải là bất kỳ thứ gì, nếu chuyển không phải là tài sản thì không phải là di chúc và quan trọng hợp là thời điểm chuyển là thời điểm sau khi chết.

Một người muốn để lại di sản của mình cho người khác thông qua di chúc thì họ sẽ có quyền gì khi lập di chúc, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người lập di chúc có các quyền như: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Người lập di chúc có thể thực hiện việc lưu giữ di chúc hoặc yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ giữ bí mật nội dung di chúc; Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc; Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

Công bố di chúc nếu trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả thuận cử người công bố di chúc.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com