Thứ tự thanh toán di sản

0
2239

Khi người để lại di sản chết kể cả là để lại thừa kế thoe pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc thì khi xem xét đến di sản thừa kế để chia cho các đồng thừa kế thì việc thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau

Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự thì thứ tự ưu tiên thanh toán là các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;
  2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu;
  3. Chi phí cho việc bảo quản di sản;
  4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;
  5. Tiền công lao động;
  6. Tiền bồi thường thiệt hại;
  7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước;
  8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân;
  9. Tiền phạt;
  10. Các chi phí khác.

Sau khi thực hiện song các thứ tự ưu tiên thanh toán thì di sản mới được chia cho các đồng thừa kế hay người thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com