Thu hồi sổ đỏ cấp sai

0
1311

The red window is not set up is a sai quy định có thể được khôi phục theo Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP về bản sửa đổi bổ sung Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP và Nghị định số 43/2014 / NĐ- CP về thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Theo quy định tại Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021, sổ đỏ cấp thu hồi không đúng quy định được thực hiện như sau:

Căn cứ pháp lý là điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với cấp đất không đúng quy định của pháp luật về đai đất:

Trong trường hợp tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định của toà án. This can is the current job must be the Thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) sai.

Trong trường hợp đồng thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ);

If after the see a view, verify the Paper certificate (window đỏ) is the true rule of the law, must be message again for the base of the tra;

Trong hợp đồng tường nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên kết với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định (Quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2012 và Điều 37 Nghị định số 43/2014 / N.Đ-CP của Chính phủ).

Trong trường hợp đồng sở hữu chủ sở hữu và chủ sở hữu sử dụng đất (người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản liên kết với đất) phát hiện chứng nhận cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, gửi ý kiến ​​bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên kết với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên kết với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định định luật về đất đai;

Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận (sổ đỏ) là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nào thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi, thời điểm tính toán là thời điểm được cấp giấy chứng nhận để xác nhận quyền .

Trách nhiệm đối với Văn phòng đăng ký đất đai (Các chi nhánh trực thuộc) thực hiện công việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan Nhà nước có quyền thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản liên kết với đất có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật thẩm định khiếu nại.

Lưu ý: Nhà nước, cơ quan Nhà nước có quyền thẩm định sẽ không thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp còn lại luật trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai (thu hồi Giấy chứng nhận nhận do sai cấp) nếu người được cấp Giấy chứng nhận thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và được giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu có thiệt hại do Công việc cấp giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra, thì theo quyết định hoặc bản án của tòa án nhân dân, người có hành vi phạm vi sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 206 và 207 Luật Đất đai ( the range of the fish process, the Organization has an links when level certificate of paper).

Service sang window name đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Trang web: www.luatdoanhgia.com ; Email: luatdoanhgia@gmail.com