Thời hiệu thời hạn chia thừa kế của bố mẹ để lại

0
1477
Tôi muốn chia di sản thừa kế do bố mẹ để lại xin hỏi Luật sư của Công ty Luật Doanh Gia giải đáp giúp tôi
Trước đây thời hiệu chia di sản thừa kế được xác định là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế và hiện nay là 30 năm kể từ ngày mở thừa kế, vậy quy định đó như thế nào ?
Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thời hiệu chia di sản thừa kế như sau :
Tại Điều 645 quy định thời hiệu khởi kiện về thừa kế
Điều 645. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế
Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Như  vậy, thời hiện để khởi kiện thừa kế là 10 năm đối với việc :
– Yêu cầu chia di sản thừa kế ;
– Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc
– Yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác
Riêng đối với người thừa kế có nghĩa vụ phải thực hiện về tài sản thì thời hiệu này chỉ là 3 năm, những người có quyền lợi liên quan có quyền khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chế để lại.
Nhưng Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 thì lại quy định khác :
Điều 623. Thời hiệu thừa kế
  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
  2. a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
  3. b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
  4. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
  5. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Như vậy, việc quy định thời hiệu cụ thể như sau:
– 30 năm yêu cầu chia di sản nếu là bất động sản;
– 10 năm yêu cầu chia di sản nếu là động sản;
– 10 năm để xác nhận quyền thừa kế của mình va
– 10 năm để bác bỏ quyền thừa kế của người khác
– 03 năm để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chế để lại.
Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi tài Tòa án
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.