Thời gian tạm ngừng kinh doanh ở Long Biên

0
556

Việc Hộ kinh doanh có thể tạm ngừng kinh doanh do nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên việc tạm ngừng kinh doanh cũng phải theo quy định của pháp luật và khi hết lý do tạm ngừng, hộ kinh doanh có thể tiếp tục thực hiện việc kinh doanh, tuy nhiên thời gian và cách thức là Hộ kinh doanh cần phải nắm được.

Tại Điều 91 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, trong đó có cả một chương quy định về Hộ kinh doanh, theo đó thì việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, tiếp tục kinh doanh của hộ kinh doanh phải thực hiện việc báo trước và tuân thủ thời gian sau đây:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Như vậy, việc tạm ngừng kinh doanh từ dưới 30 ngày (được hiểu là 30 ngày liên tục) hay còn gọi là 1 tháng thì Hộ kinh doanh không phải báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh, nghĩa là không phải làm thông báo gửi lên Phòng Tài chính – Kế hoạch của quận Long Biên cũng như Chi cục thuế quận Long Biên. Còn nếu tạm ngừng từ trên 30 ngày hay 1 tháng thì mới phải tuân thủ quy định nêu trên.

2. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Vậy, thời gian tối đa được tạm ngừng là bao lâu, có thể tạm ngừng mãi mãi không? Đây là câu hỏi cần đặt ra vấn đề trả lời. Trước hết theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP tại Điều 41 của Nghị định thì: “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 của Nghị định nêu trên thì: Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một (01) năm (không quá 12 tháng hay 365 ngày). Tuy nhiên, đây là là Chương quy định về Doanh nghiệp, vậy có được áp dụng cho Hộ kinh doanh hay không? Trong khi Chương quy định về Hộ kinh doanh thì lại không quy định vấn đề này.

Nhìn lại quy định cũ trước đây (Luật Doanh nghiệp năm 2014 và  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp) thì tại Điều 76 của Nghị định quy định rõ việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh và ấn định thời gian tạm ngừng là không quá 01 năm Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 090.474.9996 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com