Thỏa thuận tài sản vợ chồng theo Điều 47

0
1267

Điều 47 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định cụ thể việc thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng, theo đó khi lập, ký và có hiệu lực của thỏa thuận thì tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được áp dụng theo văn bản thỏa thuận

Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định cụ thể như sau:

“Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo nguyên tắc thỏa thuận thì vợ chồng sẽ được áp dụng văn bản này để xác định tài sản chung, tài sản riêng và việc phân chia tài sản của vợ chồng. Văn bản này sẽ được xác lập và phát sinh hiệu lực về tài sản kể từ thời điểm vợ chồng ký đăng ký kết hôn hợp pháp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho đến khi kết thúc thời kỳ hôn nhân.

Văn bản thỏa thuận của vợ chồng cũng phải đáp ứng các điều kiện có hiệu lực pháp luật như sau:

Thứ nhất: Văn bản phải bắt buộc lập thành văn bản, do đó không có việc thỏa thuận bằng miệng vì đây là chứng cứ áp dụng cho các bên, văn bản này có thể các bên tự soạn thảo hoặc nhờ người khác soạn thảo.

Thứ hai: Văn bản này phải được Công chứng, được Công chứng viên xác nhận và tổ chức công chứng hợp pháp xác nhận hoặc được Chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Văn bản này phải được xác lập trước khi đăng ký kết hôn, nếu sau khi đăng ký kết hôn mới lập văn bản này thì không coi là văn bản lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng mà chỉ là văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, còn chế độ tài sản vẫn được áp dụng theo luật.

Thứ tư: Văn bản thỏa thuận phải là một giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật và đáp ứng các điều kiện có hiệu lực pháp luật như: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, các bên tự nguyện giao kết văn bản, thỏa thuận trong văn bản không được trái pháp luật và đạo đức xã hội, văn bản phải đáp ứng về mặt hình thức thì phải tuân thủ về hình thức và phải đáp ứng các  quy định của luật chuyên ngành.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com