Tạm ngừng phiên tòa

0
1217

Tạm ngừng phiên tòa là trường hợp Tòa án đang xét xử nhưng vì những lý do theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự mà tòa án sẽ tiến hành tạm ngừng phiên tòa

Việc tạm ngừng phiên tòa được quy định trại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự, theo đó quy định tại khoản 1, điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự thì tòa án sẽ tạm ngừng phiên khi có các căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa theo qu định tại Khoản 2, Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự không được quá 30 ngày (ngày được hiểu là ngày liên tục không phải ngày làm việc) và không có quy định việc ra hạn đối với thời hạn tạm ngừng phiên tòa, có nghĩa là việc tạm ngừng phiên tòa không được thực hiện nhiều lần (02) lần, điều này cũng có nhiều quan điểm khác nhau vì luật không quy định việc ra hạn hay nhiều lần được tạm ngừng, tuy nhiên với 6 lý do tạm ngừng thì tòa án cũng có thể tạm ngừng đến 6 lần tương ứng với từng lý do.

Pháp luật cũng quy định trong thời hạn tạm ngừng phiên tòa, tòa án phải thực hiện các công việc sau: Nếu lý do tạm ngừng phiên tòa không còn thì Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; Nếu lý do ngừng phiên tòa chưa được khắc phục thì hội đồng xét xử đưa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự.

Việc tạm ngừng phiên tòa, Hội đồng xét xử phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng; thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com