Tạm ngừng kinh doanh ở Long Biên

0
563

Tạm ngừng kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, các cửa hàng kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh sẽ được thực hiện các hoạt động tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật về Đăng ký kinh doanh

Việc tạm ngừng hộ kinh doanh được quy định tại Điều 91 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh và thời hạn thông báo trước về việc tạm ngừng kinh doanh, cụ thể:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên nơi mà các Hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế quận Long Biên trực tiếp quản lý các hộ kinh doanh.

Nếu các hộ kinh doanh ở quận Long Biên tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên

Thời gian gửi thông báo ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh (thời gian này là thời gian mà cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được thông báo).

Thông báo về tạm ngứng kinh doanh sẽ có mẫu hướng dẫn và Kèm theo thông báo phải có: Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh (nếu hộ kinh doanh có nhiều thành viên và các thành viên của hộ gia đình từ 2 người trờ lên).

Về thủ tục: Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 090.474.9996 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com