Tạm ngừng, chấm dứt hộ kinh doanh

0
2840

Tạm ngừng, chấm dứt hộ kinh doanh là ngừng việc hoạt động hộ kinh doanh trong một khoàng thời gian và chấm dứt hoạt động kinh doanh hay đóng cửa hàng không kinh doanh nữa và cũng có thể là bán, sang nhượng cửa hàng

Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh, tạm ngừng hộ kinh doanh có thể do 02 trường hợp dẫn đến việc tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh một lĩnh vực nào đó hoặc ngừng kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng không do ý muốn của hộ kinh doanh là trường hợp mà cơ quan Nhà nước yêu cầu phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh, việc này được quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định 87 về Kinh doanh của Chính phủ “3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghkinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”. Trường hợp chủ hộ kinh doanh chủ động ngừng hoạt động kinh doanh thì thực hiện theo thủ tục tại Khoản 2, Điều 76 của Nghị định 78 về việc tạm ngừng hộ kinh doanh Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh…..cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh”.

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh là trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt toàn bộ hoạt động của hộ kinh doanh, đóng mã số thuế và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không thực hiện hoạt động kinh doanh nữa. Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 78, cụ thể: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Như vậy, khi thực hiện việc chấm dứt hoạt động thì phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với các cá nhân, tổ chức có liên quan, với cơ quan thuế, người lao động và các bạn hàng,  trường hợp này cũng tương tự như giải thể Công ty, Doanh nghiệp…

Thủ tục xin nghỉ hay đóng cửa hộ kinh doanh là hoàn động tạm thời hoặc vĩnh viễn không thực hiện hoat động kinh doanh, điều đó đồng nghĩa với việc tạm ngừng kinh doanh, có thể tạm ngừng do cơ quan Nhà nước yêu cầu hoặc do chính chủ hộ kinh doanh muốn vậy và thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh như đã nói ở trên. Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa thì thời điểm này hộ kinh doanh cũng không thực hiện hoạt động kinh doanh, không phát sinh hoạt động kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động kinh doanh do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh. Khi có các căn cứ dưới đây hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

– Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;

– Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

– Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

– Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 78

Đóng mã số thuế của hộ kinh doanh, khi không thực hiện hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh, hay bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh thì hộ kinh doanh sẽ thực hiện việc hoàn tất các thủ tục về thuế, hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, sau khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế sẽ đóng mã số thuế. Chi cục thuế cấp huyện quận nơi có địa điểm đăng ký kinh doanh, nơi có trụ sở chính đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sẽ thực hiện việc đóng mã số thuế đã cấp cho hộ kinh doanh.

Cấp lại đăng ký kinh doanh cho Hộ kinh doanh là trường hợp hộ kinh doanh đã có giấy đăng ký kinh doanh nhưng vì nhiều lý do bị mất, rách, nát… ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nên đã đề nghị cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh.  Cụ thể

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thông báo tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh là văn bản do Hộ kinh doanh gửi đến đăng ký kinh doanh về việc yêu cầu được tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chính và ghi đầy đủ thông tin của hộ kinh doanh, tên hộ kinh doanh, số đăng ký, ngày cấp, địa chỉ, ngành nghề, số vốn, người đại diện, chủ hộ, nội dung yêu cầu, gừi kèm tài liệu chứng minh và gửi đến cơ quan Đăng ky kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ về tạm ngừng, ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh, cấp lại đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trong phạm vi các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Luật sư hướng dẫn pháp lý về Hộ kinh doanh

Các bài viết liên quan: Hồ sơ kinh doanh ở Hà Nội; Mở cửa hàng kinh doanh; Mở hộ kinh doanh ở Hà Nội; Sang tên hộ kinh doanh; Thành lập hộ kinh doanh; Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh ở các quận, huyện của Hà Nội

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội