Tái cấu trúc Công ty cổ phần

0
865

Công ty cổ phần là Doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp..

Tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc Công ty cổ phần là một trong các hoạt động sau

Chia công ty cổ phần có thể chia các cổ đông và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Tách công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hợp nhất Công ty cổ phần: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Sáp nhập Công ty Cổ phần Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH, trong đó Công ty Cổ phần có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 Thành viên hoặc Công ty TNHH nhiều thành viên, chiều ngược lại Công ty TNHh cũng có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác làm ăn, chuyển nhượng 1 phần cổ phần, việc thành lập các công ty con, các doanh nghiệp liên kết, hay góp vốn vào Công ty, doanh nghiệp khác cũng là một trong các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp cổ phần.

Tạm ngừng kinh doanh (Điều 200 Luật Doanh nghiệp) đây là quyền của Doanh nghiệp theo đó doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài (Điều 201 Luật Doanh nghiệp).

Doanh nghiệp phá sản theo quy định của Luật Phá sản (Điều 207 Luật Doanh nghiệp)

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com