Sở tài nguyên và môi trường cấp sổ đỏ

0
2122

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội sẽ là cơ quan cấp sổ đỏ hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định tại Điều 6 ban hành kèm theo Bản quy định tại Quyết định số 12/2017/NĐ-CP của UBND thành phố Hà Nội thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan cấp giấy chứng nhận:

Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này);

Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại thành phố Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tại khoản 2 Điều 6 văn bản nêu trên cũng nói rõ việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thể ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện một số nội dung như: Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại nêu trên.

Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thì Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com