Quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh 2021

0
1035

Ngày 04/01/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp, đây là một trong những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp số 59 ngày 07/06/2020 có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Về quyền thành lập Hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 80 của Nghị định nêu trên, cụ thể:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương Hộ kinh doanh tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Các trường hợp dưới đây sẽ không được đăng ký hộ kinh doanh:

Thứ nhất: Người chưa thành niên;

Thứ hai: Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Thứ ba: Người bị mất năng lực hành vi dân sự;

Thứ tư: Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

Thứ năm: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Thứ sáu: Người đang bị tạm giam;

Thứ bảy: Nang chấp hành hình phạt tù;

Thứ tám: Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

Thứ chín: Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cá nhân, thành viên hộ gia được quyền thành lập Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Như vậy, cụ thể các quyền này như sau:

Thứ nhất: Chỉ được đăng ký 1 hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc (toàn lãnh thổ Việt Nam);

Thứ hai: Được quyền góp vốn vào Doanh nghiệp với tư cách là cá nhân;

Thứ ba: Được quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần;

Thứ tư: Được quyền mua phần vốn góp của Doanh nghiệp.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, hạn chế là không được là chủ Doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh (thành viên góp vốn thì được) của Công ty Hợp danh. Tuy nhiên, nếu các thành viên hợp danh còn lại đồng ý thì vẫn có thể là thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com