Quyền khởi kiện vụ án điều 186 Bộ luật TTDS

0
1021

Theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự ghi nhận quyền khởi kiện vụ án của cá nhân, tổ chức theo đó họ có quyền khởi kiện vụ án dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Điều 186 Bộ luật quy định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và là người thành niên hoàn toàn có quyền khởi kiện vụ án dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu và đề nghị Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời các tổ chức bao gồm các tổ chức hoạt động kinh doanh có thể là các doanh nghiệp, Công ty, các tổ chức khác cũng có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Pháp luật còn quy định ngoài tổ chức ra là các cơ quan Nhà nước và các cơ quan khác cũng có quyền khởi kiện.

Người đại diện hợp pháp có thể là đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật bao gồm đại điện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền đều có quyền khởi kiện vụ án đến Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo quy định tai Điều 134 Bộ luật Dân sự thì Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (say đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập thực hiện giao dịch dân sự.

Đại diện có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền, theo đó: Đại diện theo ủy quyền là quyền đại diện được xác lập theo ủy quyên giữa người được đại diện và người đại diện; Đại diện theo pháp luật là theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định:  Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là các nhân hoặc pháp nhân theo quy định của bộ luật Dân sự.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com