Quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự

0
1552

Trong vụ án hình sự, người có quyền và nghãi vụ liên quan đó là người mà khi tham gia giải quyết vụ án học có các quyền và nghĩa vụ nhất định, vậy để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ này thì Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định cho họ có các quyền và nghĩa vụ cụ thể.

Có bao nhiều quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được pháp luật quy định, theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự thì họ có 09 quyền cơ bản

Thứ nhất: Quyền được thông báo, giải thích quyền và nghãi vụ theo quy định của pháp luật, đây là quyên cơ bản vì trong mọi hoạt động điều tra, truy tố và xét xử người có quyền và nghĩa vụ liên quan phải được giải thích, hướng dẫn xem mình có quyền gì

Thứ hai: Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Với quyền này người có quyền và nghãi vụ liên quan được đưa ra các chứng cứ, chứng minh cho yêu cầu của mình, ngoài ra còn có thể đưa ra các tài liệu, các đồ vật và đồng thời được đưa ra các yê cầu để bảo vệ quyền lợi của mình.

Thứ ba: Yêu cầu giám định, giám định tài sản theo quy định của pháp luật, đó là những yêu cầu liên quan đến lĩnh vực giám định, giám định tài sản một trong những chứng cứ quan trọng của vụ án hình sự.

Thư tư là: Tham gia phiên tòa, đối với việc này người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa, phát biểu, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ngoài ra còn được xem xét biên bản phiên tòa.

Thứ năm: Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá chứng cứ theo quy định;

Thứ sáu: Tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định

Thứ bảy: Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình;

Thứ tám: Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Thứ chín: Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự phải nắm rõ các quyền của mình và người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ cũng phải nắm rõ 09 quyền năng này để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người mình bảo vệ.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com