Phương pháp quản lý Công ty cổ phần hiệu quả

0
1242

Sửa đổi đăng ký kinh doanh trong Công ty cổ phần

 • Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Thay đổi về Vốn điều lệ Công ty và phát hành thêm cổ phần;
 • Thay đổi về Tên Công ty đã được đăng ký;
 • Thay đổi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 • Thay đổi về Người đại diện theo pháp luật;
 • Các thay đổi khác trong nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung các nội dung trong đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần

 • Bổ sung thêm vốn trong quá trình kinh doanh;
 • Bổ sung thêm ngành nghề trong quá trình kinh doanh;
 • Bổ sung thêm cổ đông mới
 • Bổ sung thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Bổ sung người đại diện theo pháp luật
 • Bổ sung thành viên hội đồng quản trị
 • Bổ sung con dấu của công ty

Cơ cấu công ty cổ phần khi sửa đổi bổ sung cần nắm rõ:

– Đại hội đồng cổ đông,

– Hội đồng quản trị,

– Ban kiểm soát và

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Sửa đổi bổ sung khi Công ty có hoặc không có Ban kiểm soát

Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; có từ 11 cổ đông trở lên hoặc có dưới 11 cổ đông nhưng có 1 cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần thì bắt buộc phải có Ban Kiểm soát. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Sửa đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu công ty muốn có 2 người đại điện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên cơ sở này, người quản lý Công ty Cổ phần có thể tiến hành quản lý hiệu quả Công ty trong quá trình hoạt động cũng như trong quá trình sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh.

Thành lập, sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội