Phân chia di sản theo di chúc Điều 659 Bộ luật Dân sự

0
2647

Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự thì việc phân chia di sản theo di chúc được quy định cụ thể, theo đó khi phân chia di sản theo Di chúc cần thực hiện như sau:

Thứ nhất: Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được cỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Như vậy, nếu di chúc xác định từ 02 người thừa hưởng di sản trở lên mà không phân định rõ mỗi người được hưởng là bao nhiêu thì di sản sẽ được chia đều cho những người được chỉ định hưởng di sản trong di chúc.

Thứ hai:Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Như vậy, hoa lợi lợi tức sẽ thuộc quyền của người được chỉ định trong di chúc, tuy nhiên người được nhận di sản theo di chúc cũng chịu thiệt thòi nếu giá trị hiện vật bị giám sút và người được hưởng di sản theo di chúc còn có quyền khởi kiện người khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu họ có lôi làm cho hiện vật bị tiêu hủy.

Thứ ba: Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản. Như vậy, nếu Di chúc xác định tỷ lệ được hường thì căn cứ vào điều kiện thực tế khi giá trị tài sản còn bao nhiêu thì tình tổng giá trị và tính giá trị tỷ lệ được hưởng để phân chia.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com