Nội dung thỏa thuận vợ chồng theo Điều 48

0
1097

Nội dung việc thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng được ghi nhận tại Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình, theo đó Luật quy định cho vợ chồng được quyền xác lập chế độ tài sản vợ chồng.

Nội dung của Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

“Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

  1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định”

Các quy định tại Điều 29, 30, 31 và 32 Luật Hôn nhân Gia đình là các quy định về nguyên tắc chung của chế độ tài sản vợ chồng; Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng và giao dịch với người thứ ba ngay tình, liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com