Nội dung cơ bản trong thỏa thuận tài sản vợ chồng

0
1257

Điểm mới và điểm thuận lợi cho việc áp dụng chế độ tài sản vợ chồng đã được Luật Hôn nhân và Gia đình cụ thế hóa tại Điều 47 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Theo Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình thì Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Tại Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định về các nội dung cơ bản của thủa thuận vợ chồng về chế độ tài sản như sau:

Thứ nhất: Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng. Như vậy ta thấy đây phải là tài sản thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của các bên tham gia giao dịch và có thể là tài sản riêng của vợ, tài sản riêng của chồng hoặc là tài sản chung của vợ chồng.

Thứ hai: Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình. Theo đó cần xác định rõ tài sản chung, tài sản riêng, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng liên quan đến tài sản này, các điều kiện, các hạn chế và quyền liên quan khác.

Thứ ba:  Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản. Không chỉ là chọn chế độ tài sản, phân định tài sản chung và riêng mà cả Điều kiện phân chia tài sản, Thu tục phân chia tài ản, nguyên tắc phân chia tài sản.

Thứ tư: Nội dung khác có liên quan, đó là các vấn đề về điều kiện, về phân định tài sản trong những điều kiện nhất định hoặc hoa lợi lợi tức hoặc những hạn chế, giới hạn của pháp luật về việc thỏa thuận.

Thư năm: Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và Gia đình và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com