Nội dung biên bản hòa giải tại tòa án

0
971

Hòa giải tại tòa án phải có nội dung và biên bản ghi nhận các nội dung sao cho phù với với các nguyên tắc hòa giải, các vấn đề không thể hòa giải, vấn đề hòa giải thành hay không hòa giải thành… các nội dung này đều thể hiện rõ trong biên bản hòa giải.

Nội dung chính của biên bản hòa giải tại tòa án

Thư ký Tòa án phải lập biên bản và biên bản phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp;

– Địa điểm tiến hành phiên họp;

– Thành phần tham gia phiên họp;

– Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

– Các nội dung khác;

– Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của đương sự.

– Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự;

– Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất.

Biên bản hòa giải tại tòa án có giá trị khi:Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên họp. Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ.

Trường hợp các đương sự thoả thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hòa giải.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com