Nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung

0
600

Vợ chồng có quyền nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng, việc nhập tài sản này được pháp luật quy định như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình thì Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Để triển khai việc nhập tài sản riêng của vợ hoặc tài sản riêng của chồng vào khối tài sản chung của vợ chồng Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc nhập tài sản như sau:

  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com