Người phân chia di sản

0
2244

Người phân chia di sản là người đứng lên và thực hiện việc xác định di sản, phân chia di sản cho các đồng thừa kế được thực hiện theo Điều 658 Bộ luật Dân sự

Người phân chia di sản có thể được những người thừa kế thỏa thuận cử ra, trường hợp này phải được sự thống nhất của các đồng thừa kế hoặc người phần chia di sản là người quản lý di sản và được chỉ định trong di chúc.

Trách nhiệm của người phân chia di sản là phải thực hiện việc phân chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận do những người thừa kế theo pháp luật đã thỏa thuận, nếu có tranh chấp thì việc phân chia di sản không thực hiện được và các đồng thừa kế có thể phải khởi kiện ra tòa án để tranh chấp về thừa kế.

Người phân chia di sản có các quyền và nghĩa vụ của mình, người phân chia di sản có thể được hưởng thù lao do việc phân chia di sản, thù lao của người phân chia di sản có thể được do những người thừa kế có thỏa thuận hoặc do người để lại di sản cho phép họ được hưởng trong di chúc.

Điều 658 Bộ luật Dân sự quy định về người phân chia di sản như sau:

  1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra.
  2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thoả thuận của những người thừa kế theo pháp luật.
  3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thoả thuận.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com