Người đại diện là Giám đốc Công ty năm 2021

0
1012

Kể từ năm 2021 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực đã có những quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của Công ty, doanh nghiệp, theo đó xác định rõ người đại diện và trách nhiệm của người đại diện.

Theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, của Công ty được quy định như sau: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Từ quy định nêu trên ta thấy, phạm vi đại diện của người đại diện cho Công ty, Doanh nghiệp gồm:

Thứ nhất: Phải là cá nhân đại diện cho Doanh nghiệp, đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, Doanh nghiệp. Các giao dịch của doanh nghiệp là các hợp đồng, các thỏa thuận và thỏa mãn điều kiện có hiệu lực của giao dịch theo quy định của bộ luật Dân sự đó là không trái pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội.

Thứ hai: Đại diện cho Công ty, Doanh nghiệp với tư cách là người có yêu cầu giải quyết việc dân sự tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tại Tòa án nhân dân các cấp;

Thứ ba: Đại diện cho Công ty, Doanh nghiệp với tư cách là đương sự, nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về kinh doanh thương mại, dân sự và tư cách đương sự trong các vụ án hình sự có liên quan tại các cơ quan giải quyết tranh chấp như hệ thống Tòa án có thẩm quyền hay các cơ quan Trọng tài.

Thứ tư: Là các quyền và nghãi vụ khác theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan.

Vậy, khi giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, Công ty thì Giám đốc cũng phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty và Doanh nghiệp, ngoài ra Giám đốc cũng phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc.

Vậy Giám đốc là gì? Luật Doanh nghiệp có quy định về Giám đốc như sau:

Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Như vậy, Giám đốc chính là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty. Do đó ta xác định vai trò của Giám đốc là người điều hành của Công ty, của Doanh nghiệp. Nhưng ở đây nêu rõ là điều hành hoạt động kinh doanh, theo đó vấn đề đặt ra là Kinh doanh là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, của Công ty năm 2021 thì: Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Điều này cho thấy về mục đích là tìm kiếm lợi nhuận, còn về quá trình là toàn bộ việc đầu tư, sau đó là sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hay còn gọi là thương mại hàng hóa, nghĩa là bán hàng hóa trên thị trường và cung ứng dịch vụ nghĩa là thương mại dịch vụ, cung cấp dịch vụ.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn Email: luatdoanhgia@gmail.com