Nghững Công ty nào được quyền có 2 người đại diện

0
599

Pháp luật về Doanh nghiệp điều chỉnh các Doanh nghiệp bao gồm các loại Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp Danh, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước, Nhóm Công ty, Tập đoàn kinh kế và thậm chí Hộ kinh doanh.

Với phạm vi điều chỉnh rộng lớn của mình thì luật Doanh nghiệp cũng có những định nghĩa cơ bản về người đại diện theo pháp luật, để có sự phân biệt trách nhiệm với những người quản lý khác như Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch các Hội đồng, Chủ sở hữu và theo đó: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với 4 loại Công ty dưới dây pháp luật quy định có quyền được cử từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên, cụ thể là:

Thứ nhất: Công ty Cổ phần;

Thứ hai: Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

Thứ ba: Công ty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân là chủ sở hữu;

Thứ tư: Công ty TNHH 1 thành viên do 1 tổ chức làm chủ sở hữu.

(Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật)

Như vậy, các loại hình còn lại mặc dù được pháp luật về Doanh nghiệp điều chỉnh nhưng không thể có từ 2 người đại diện theo pháp luật vì dụ như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp Danh..

Về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định nêu trên (Điều 13 Luật Doanh nghiệp).

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com