Nghĩa vụ của Công ty năm 2021

0
589

Đồng thời với việc quy định về quyền của doanh nghiệp và công ty, việc nhà nước bảo đảm các quyền của doanh nghiệp thì Luật Doanh nghiệp cũng có quy định Nghĩa vụ của doanh nghiệp, của Công ty.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp thì Công ty và Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau:

Nghĩa vụ thứ nhất: Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Nghĩa vụ thứ hai: Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Nghĩa vụ thứ ba: Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ thứ tư: Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Nghĩa vụ thứ năm: Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ thứ sau: Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật;

Nghĩa vụ thứ bảy: Không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp;

Nghĩa vụ thứ tám: Không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật;

Nghĩa vụ thứ chín: Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ thứ mười: Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, thì Công ty và Doanh nghiệp còn phải hoạt động đúng pháp luật, các quy định về tài chính doanh nghiệp, kê khai thuế và các quy định khác có liên quan.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com