Ngành nghề kinh doanh của Hộ kinh doanh năm 2021

0
721

Hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc do hộ gia đình hay thành viên Hộ gia đình thành lập vào năm 2021 phải tuân thủ quy định về ngành nghề kinh doanh được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp có quy định tại Điều 89 về Ngành, nghề kinh doanh của Hộ kinh doanh như sau:

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Như vậy, đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, chỉ tạm ngừng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng điều yêu cầu về điều kiện chứ không phải là tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com