Mua bán nợ

0
3069

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ, theo đó tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh mua bán nợ và Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Dịch vụ mối giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Để kinh doanh dịch vụ môi giới nợ doanh nghiệp pháp có vốn điều lệ, vốn đầu tư là 5 tỷ đồng và đáp ứng các điều kiện có quy chế quản lý nộ bộ về tổ chức, quy định nội bộ về kế hoạch hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với Điều 5 Nghị định về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ. Việc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải tuân thủ các nguyên tắc nhấ định như:

-Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Nghị của chính phủ về mua bán nợ;

– Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán nợ không phải là hoạt động kinh doanh là hoạt động mua bán nợ không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi của tổ chức, cá nhân, bao gồm:

– Hoạt động bán nợ đối với các khoản nợ của chính chủ nợ, không bao gồm các khoản nợ mà chủ nợ đã mua từ các chủ nợ khác;

– Hoạt động mua nợ không nhằm mục đích bán lại cho tổ chức, cá nhân, bao gồm cả hoạt động mua nợ để chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xử lý tài sản bảo đảm;

– Các hoạt động mua bán nợ khác không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi.

Tư vấn mua bán nợ là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

Dịch vụ sàn giao dịch nợ là việc cung cấp sàn giao dịch nợ, tổ chức việc mua bán nợ; giới thiệu, cung cấp thông tin về nợ cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra hồ sơ, giấy tờ về nợ bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán nợ. Sàn giao dịch nợ là nơi tập trung, tiến hành thường xuyên các hoạt động giao dịch mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại). Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

– Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây: Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ; Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động mở rộng cho việc thu hồi nợ là “Mua bán nợ”, đây cũng là một trong những hành lang pháp lý quan trọng. Bộ luật dân sự có quy định cho việc chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ, cũng đồng thời xác định quyền đòi nợ là một quyền tài sản, do đó đã có việc mua bán nợ.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

Các bài viết liên quan:

Đòi tiền cho vay;

Thu hồi công nợ;

Đòi tiền góp vốn;

Xử lý nợ khó đòi;

Đòi tiền mua bán hàng hóa;

Khởi kiện đòi nợ;

Ủy quyền đòi nợ;

Dịch vụ đòi nợ.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com