Làm gì khi Di chúc bị thất lạc

0
1190

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự thì: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Việc di chúc bị thất lạc được quy định cụ thể tại Điều 642 Bộ luật Dân sự như sau:

Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp này cho thấy Di chúc bị thất lạc nghĩa là không có bản di chúc, không thể tìm được bản di chúc nên không xác định được ý chí của người để lại di chúc. Còn trong trường hợp Di chúc hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc, cũng cần phải xem xét cụ thể thế nào là không đầy đủ ý chí nhưng dù trong trường hợp nào đi chăng nữa cũng phải đáp ứng là không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện của người lập di chúc và chỉ khi đó mới coi như không có di chúc và tài sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc. Trường hợp này là chưa thực hiện việc di sản theo quy định của pháp luật và tìm thấy di chúc hoặc có các bằng chứng chứng minh được di chúc thể hiện đầy đủ ý trí của người lập di chúc thì vẫn áp dụng di chúc để chia di sản.

– Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. Như vậy, nếu ngoài thời hiệu thừa kế thì sẽ không áp dụng di chúc nữa nếu có tìm thấy di chúc, do đó nếu trong thời hiệu thừa kế nếu di sản đã được chi theo luật mà tìm thấy di chúc thì vẫn chia lại theo di chúc.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com