Kinh doanh nhỏ lẻ không phải nộp thuế môn bài

0
1703

Kinh doanh nhỏ lẻ phải nộp thuế môn bài như thế nào là nội dung được đề cập tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định về Lệ phí môn bài, theo đó Nghị định này sẽ quy định về lệ phí môn bài, miễn lệ phí môn bài, mức thuc và khai nộp lệ phí môn bài.

Lệ phí môn bài sẽ được nộp khi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh; Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có) và Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những trường hợp được quy định tại Điều 3 của Nghị định này là trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

Thứ nhất:  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Thứ hai: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thứ ba: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

Thứ tư: Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thứ năm: Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

Thứ sáu: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thứ bảy: Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Như vậy, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ có tổng doanh thu của 1 năm dưới 100 triệu hay mỗi tháng dưới 8,34 triệu sẽ không phải nộp lệ phí môn bài.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com