Không thu hồi sổ đỏ mặc dù cấp sai

0
1117

Việc thu hồi sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) được quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định do Chính phủ ban hành .

Theo quy định tại khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai, các trường hợp dưới đây sẽ được thu hồi sổ đỏ:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã được cấp;

b) Cấp độ nhận chứng chỉ Level Change;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đai đất đăng ký biến động, tài sản liên kết với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác mount to the ground;

d) Không xác nhận đúng cấp giấy chứng nhận, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục tiêu sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc sử dụng nguồn gốc sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận điều đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, triển khai hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Chính phủ đã Ban hành Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP, Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP về bản sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định định thi hành Luật Đất đai và mới nhất là Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP. Theo đó, từ this nghị định có hiệu lực là ngày 08/02/2021, sẽ không thu hồi sổ đỏ trong trường hợp sau:

Nhà nước, cơ quan Nhà nước có quyền thẩm định sẽ không thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp còn lại giấy chứng nhận trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai (thu hồi Giấy chứng nhận do bad level) if:

Người được cấp giấy chứng nhận thực hiện thủ tục chuyển đổi, nhượng quyền, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên kết với đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu có thiệt hại do việc Cấp giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra, thì theo quyết định hoặc bản án của tòa án nhân dân, người có hành vi phạm vi sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 206 và 207 Luật Đất đai năm 2013.

Service sang window name đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Trang web: www.luatdoanhgia.com ; Email: luatdoanhgia@gmail.com