Khoản 4 điều 134 Bộ luật hình sự về cố ý gây thương tích

0
15216

Tội cố ý gây thương tích quy định là hành vi của một người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể đạt một tỷ lệ nhất định sẽ bị xử lý về mặt hình sự.

Tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

  1. a) Làm chết người;
  2. b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
  3. c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
  4. d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự”

Như vậy, với hậu quả làm chết người do cố ý gây thương tích thì đó là một trong những quy định thuộc khoản 4 của Điều luật và khung hình phạt mức cao nhất là 14 năm tù.

Với những tình tiết được quy định tại các điểm b, c, d và đ của khoản này cũng bị áp dụng mức phạt cao nhất là 14 năm tù, cụ thể:

Khoản 4, Điều 134 BLHS cũng quy định: Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt mà tỷ lệ thương tật từ 61% trờ lên đối với 01 người hoặc gây thương tích cho 02 người trở lên mà tỷ lệ của mỗi người từ 61% trở lên hoặc gây cho 1 người mà tỷ lệ thương tích từ 61% trở lên nhưng thuộc các điểm a đến đểm k của khoản 1 Điều 134 BLHS, còn cũng vào các trường hợp như trên nhưng gây thương tật cho 02 người trở lên thì cũng thuộc vi phạm vào khoản này.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com