Kể từ ngày 12/3/2021 sẽ đình chỉ kinh doanh Dịch vụ thuế vi phạm

0
573

Sẽ đình chỉ kinh doanh dịch vụ về thuế nêu vi phạm vào 05 trường hợp được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021-BTC ngày 26/01/2021 về vệc Hướng dẫn quản lý hành nghề làm Dịch vụ về thuế trên tinh thần triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó 05 trường hợp sẽ dẫn đến việc Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

Trường hợp 1: Không có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 03 tháng liên tục (trước đây không quy định về thời gian trong 03 tháng liên tục).

Trường hợp 2: Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp ba: Tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (Việc tiết lộ thông tin nếu được người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định thì sẽ không vi phạm).

Trường hợp bốn: Sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp năm: Không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

Việc đình chỉ được thực hiện từ khi có Quyết định đình chỉ của Cục Thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/03/2021 và thay thế Thông tư số 117/2012/TT-BTC và Thông tư số 51/2017/TT-BTC

Tải Thông tư số 10/2021/TT-BTC tại đây.14. Thong tu 10-2021-BTC

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com