Kể từ ngày 01 tháng 5 sẽ áp dụng biểu mẫu mới khi mở công ty

0
620

Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Theo Thông tư nêu trên thì Kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 toàn bộ các nội dung về Đăng ký doanh nghiệp, các loại công ty và Hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo Biểu mẫu mới. Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

Tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) hoặc tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải trả phí theo quy định.

Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cung cấp thông tin của tất cả các doanh nghiệp lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý.

Mức phí cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì:

Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.
  2. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Doanh nghiệp có thể đề nghị việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc ký kết các hợp đồng hoặc phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án và các cơ quan tố tụng khác.

Thông tư ban hành toàn bộ các biểu mục hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký doanh nghiệp, các loại công ty, hộ kinh doanh, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, việc thay đổi người chủ sở hữu hay đại diện theo pháp luật và kể cả việc bán, chuyển nhượng doanh nghiệp hay hộ kinh doanh.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com