Kể từ năm 2021 Doanh nghiệp có điểm mới sau

0
589

Thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thì Doanh nghiệp có nhóm 16 điểm mới cơ bản mà các Doanh nghiệp, Công ty cần phải biết

Thứ nhất: Mở rộng đối tượng không được thành lập doanh nghiệp trong đó có người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tổ chức thương mại bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động một số lĩnh vực….

Thứ hai: Bổ sung thêm hồ sơ đăng ký Công ty TNHH và Công ty Cổ phần: Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, thành viên công ty hoặc cổ đông sáng lập công ty;

Thứ ba: Mở rộng quyền của cổ đông phổ thông, theo đó nhóm cổ đông không phải là đại diện ít nhất 10% số lượng cổ phần mà chỉ cần 05% số lượng cổ phần;

Thứ tư: Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu Doanh nghiệp trước khi sử dụng theo đó Doanh nghiệp tự chủ sử dụng con dấu và việc quản lý được thực hiện theo Điều lệ và quy định nội bộ của Doanh nghiệp;

Thứ năm: Thời hạn báo trước về việc tạm ngừng kinh doanh được giảm từ 15 ngày xuống còn 03 ngày kể từ ngày dự định tạm dừng;

Thứ sáu: Bổ sung trường hợp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng thuộc tường hợp giải thể doanh nghiệp, đây là quy định tháo gỡ vướng mắc mà trong quá trình áp dụng pháp luật có phát sinh.

Thứ bảy: Xử lý phần vốn gốp trong một số trường hợp đặc biệt như: Trường hợp bị tạm giam, bị chấp hành hình phạt tù; bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định…

Thứ tám: Mở rộng nghĩa vụ của cổ đông công ty trong việc bảo mật thông tin, sử dụng thông tin hay cấm phát tán thông tin;

Thứ chín: Mở rộng trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần: Như là việc chịu trách nhiệm cá nhân đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường thiệt hại

Ngoài ra còn có một số thay đổi khác được cụ thể trong Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com