Họp mặt những người thừa kế

0
2192

Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những việc về thừa kế.

Thông báo về việc mở thừa kế là trường hợp người để lại di sản chết và đó là thời điểm mở thừa kê và  là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Dân sự. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Di chúc được công bố là trường hợp người quản lý di chúc hoặc người được nhận di sản theo di chúc tiến hành công bố di chúc của người chết để lại

Khi có thông báo về thừa kế hoặc công bố di chúc thì những người thừa kế sẽ họp bàn về thừa kế và:

– Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

– Cách thức phân chia di sản.

 Mọi thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Nếu những người thừa kế không thỏa thuận được với nhau có nghĩa là có tranh chấp về thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com